Youth Boy's Teams : Group Match

AP 102 - ACHANTA Jagdish krishn 2  
TRP 366 - CHOUDHURI Jishan 0