Table 13 : Youth Boy's Teams

Group Match : Round 2

346 - LAHOTI Harshavardan

319 - THAKKAR Manav

TELG

0

Set Won : 0

-----

2 : 11

8 : 11

PSPB

0

Set Won : 2