Table 15 : Youth Boy's Teams

Group Match : Round 2

252 - HARDIKAR Mandar

178 - SHAH Manush

MHR B

0

Set Won : 0

-----

14 : 16

5 : 11

5 : 11

GUJ

0

Set Won : 3